Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

VARNOST IN ZDRAVJE
PRI DELU

Profesionalen odnos
pri izvajanju strokovnih
nalog

Kakovostna in strokovna
izvedba pregledov
in meritev
Pogodbeno izvajanje storitev

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje zaposlenih je ena večjih vrednot vsakega delodajalca. Delavcem moramo omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njihovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe. Delodajalec mora izvajati različne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih, da bodo lahko odgovorno opravili svoje delo.

INTERNI AKTI DELODAJALCA IN SPLOŠNE NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA

Izjava o varnosti z oceno tveganja (splošna)
Izjava o varnosti z oceno tveganja (za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi)
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o ravnanju v primeru suma psihofizične nesposobnosti zaposlenega za delo
Izjava o politiki preprečevanja in obvladovanja nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja
Navodila za varno delo
Pisni sporazum
Svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
Sodelovanje pri usklajevanju ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj
Opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo
Spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in priprava poročil za delodajalca s predlogi ukrepov
Sodelovanje v imenu delodajalca z organi nadzora (policija, inšpekcija)
Zastopanje delodajalca v primeru invalidskih postopkov
Vodenje zakonsko predpisanih evidenc
Sodelovanje pri vzpostavitvi sistemov kakovosti z vidika varnosti in zdravja pri delu

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog.

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje za varno delo – splošno
Usposabljanje za varno delo – VILIČAR
Usposabljanje za varno delo – TGM TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA
Usposabljanje za varno delo – DVIGALA
Usposabljanje za varno delo – AVTODVIGALA
Usposabljanje za varno delo – DVIŽNA KOŠARA IN DVIŽNA PLOŠČAD
Usposabljanje za varno delo – NEVARNE KEMIČNE SNOVI
Usposabljanje za varno delo – UTESNJENI PROSTORI
Usposabljanje za varno delo – DELO NA VIŠINI IN GLOBINI
Usposabljanje za varno delo – VERIŽNA MOTORNA ŽAGA
Usposabljanje – PRVA POMOČ
Usposabljanje – SVET DELAVCEV ali DELAVSKI ZAUPNIK
Usposabljanje – ODGOVORNE OSEBE ZA SKLADIŠČNO OPREMO “PRSES”
Usposabljanje – VODILNI IN VODSTVENI DELAVCI
Usposabljanje – DELO Z NEVARNIMI GOSPODINJSKIMI FRAKCIJAMI
Usposabljanje – OSEBE , KI DELAJO ALI SO PRISOTNE V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH

PREGLED DELOVNE OPREME

Pregled in preizkus delovne opreme z izdajo dokumentacije (prvi pregled, periodični pregled, pregled po izrednih dogodkih)
Svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
Sodelovanje pri pripravi Tehnične mape za stroje

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

Preiskave toplotnih razmer (PMV, PPD, IREQ, WBGT)
Preiskave svetlobnih razmer
Preiskave hrupa na delovnem mestu
Preiskave vibracij na delovnem mestu
Preiskave kemičnih škodljivosti na delovnem mestu

GRADBIŠČA IN GRADNJA

Priprava varnostnih načrtov
Izvajanje koordinacije v fazi priprave ali izvajanja projekta
Izdelava projekta organizacije gradbišča
Priprava prijave gradbišča
Priprava Pisnih sporazumov

OSTALE STORITVE

Prodaja kovčkov prve pomoči in rezervnih kompletov prve pomoči
Prodaja nalepk, tabel in znakov z vidika varstva pred požarom

PRESKUŠEVALNI LABORATORIJ

Splošno

Preskuševalni laboratorij KOMPLAST je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-113 na področju preskušanja (SIST EN ISO/17025).

Področje preskušanja:

– preiskave kemičnih škodljivosti v delovnem okolju (zrak na delovnem mestu).

Naročanje storitev

Povpraševanje po naših storitvah se lahko izvede preko:
• telefona: (01) 360 18 30
• faksa: (01) 360 18 50
• e-maila: info@komplast.si
• osebno na izpostavi družbe:
• SEDEŽ DRUŽBE: Tržaška cesta 511; delovni čas: od ponedeljka do petka od 07:00 do 15:00

Pogoji in način sklenitve sodelovanja

Odločitev o izvedljivosti storitve poda tehnični vodja preskuševalnega laboratorija. Pred začetkom izvedbe storitve naročnik in izvajalec storitve določita medsebojne pravice in obveznosti.
Izvedba storitve in sistem kakovosti
Osnovo sistema kakovosti v družbi predstavlja poslovnik kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.

Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti, odgovornosti in pooblastila v družbi. V poslovniku so opisani procesni pristop k zagotavljanju kakovosti, posamezne aktivnosti in medsebojne komunikacije, tako da preprečujemo nastanek sistemskih neskladnosti oziroma hitro ukrepamo v primeru odstopanja od zahtev. Vsak zaposleni sprejema odgovornost za kakovost poslovanja družbe na svojem področju ter prispeva k izboljšavam poslovanja v celoti. Glavni poudarek je na kakovosti izvedbe storitev.

Naša družba na področju preskuševalnega laboratorija ne sodeluje s podpogodbeniki.

Preskuševalni laboratorij razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebje preskuševalnega laboratorija, ki je odgovorno za meritve, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi z meritvami, ki jih izvaja. Osebje je sposobno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

Osebje preskuševalnega laboratorija ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje. Kadar skušajo posamezniki vplivati na izvajalca meritev, ta vljudno zavrne zahtevo. Če se pritisk stopnjuje, prekine delo, se odstrani z mesta izvajanja meritev ter obvesti direktorja o razlogih za prekinitev.

Roki izvedbe, cena storitev in plačilni pogoji

Vodja preskuševalnega laboratorija je odgovoren za pripravo dokumentacije, izvedbo storitve in pravočasno oddajo. Terminski plan za izvedbo meritev na terenu izdela na podlagi prejetih informacij in trenutnih danih pogojev. Rok izvedbe se dogovori sporazumno in/ali v okviru pogodbe.

Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev na dan podpisa pogodbe. Zadnji veljaven cenik storitev je na vpogled na sedežu družbe. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.
Za določeno konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi.
Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku.
Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 15 dni, razen če v pogodbi določeno drugače.

Pritožbe in prizivi

Preskuševalnega laboratorij ( v nadaljnem besedilu: PL) zagotavlja naročnikom postopkov meritev, možnost da na enostaven pravočasen način oddajo pritožbo ali priziv.
Stranke se s postopkom procesa obravnave pritožb in prizivov lahko seznanijo na spletni strani družbe KOMPLAST d.o.o.
Namen tega postopka je reševanje spornih vprašanj v okviru standarda SIST ISO/IEC 17025
in postopkov PL, prav tako lahko na osnovi tega pride do izboljšave izvajanja zahtev standarda, merilnih postopkov, usposobljenosti osebja in opreme.
Pritožba: izraz nezadovoljstva, podan akreditiranemu organu s strani katere koli osebe ali organizacije, nanaša se na aktivnost akreditiranega organa.
Priziv: zahteva stranke, naslovljena na akreditiran organ, za ponovni pregled o sprejeti odločitvi, ki se nanaša na končni rezultat kontrole.

Splošno

PL sprejema in obravnava samo pritožbe/prizive strank, ki se nanašajo na storitve opravljene v PL.
Razlogi so lahko: odnos do stranke, kakovost storitve, slabo opravljeno delo, slabo opravljena meritev, rezultati meritev in delovanje sistema kakovosti.
Stranka lahko pritožbo poda pisno ali ustno tehničnem vodji PL ali njegovemu namestniku.

Izvajanje

Zaradi nepristranskosti sprejema, obravnave in odločitve o pritožbi oziroma prizivu, le te obravnava druga oseba, ki je izvajala samo meritev. S tem ukrepom se eliminirajo morebitni diskriminatorni ukrepi.
Tehnični vodja področja PL ali namestnik sprejme stranko, ki ima pritožbo. Po uvodnem razgovoru ponudi stranki, da vzrok pritožbe zapiše na obrazec PRITOŽBE IN PRIZIVI in ga podpiše. Obrazec lahko izpolni tudi vodja PL, ni pa obvezno, da se stranka podpiše.
V situacijah, ko komunicira s stranko, mora tisti, ki komunicira, strogo spoštovati pravila obnašanja,
da vedno ostane miren, da dovoli stranki govoriti in jo ne prekinja z vprašanji, da mu ne ugovarja in do nje ni aroganten, da jo posluša, vendar brez emocij in se ne zagovarja, da pridobi čim več podatkov, da pritožbo priziv ne vzame kot stvar časti, da ne krivi drugih niti ne razpravlja kdo je kriv, da povzame razgovor in se prepriča, če je vse prav razumel. Po zbranih podatkih mora stvar raziskati, sprejeti rešitev in o statusu stranko obvestiti v roku 30 dni če je le mogoče (vedno pisno). Vse odločitve o pritožbah in prizivih mora sprejeti, pregledati in odobriti oseba preskuševalnega laboratorija, ki ni vključena v prvotne aktivnosti meritev. Vsako pritožbo ali priziv je potrebno rešiti tako, da se v največji možni meri zadovolji stranko.
Zapisi se po rešitvi hranijo v registratorju, ki se nahaja v PL pri tehničnem vodji področja PL.

Pogoji poslovanja

Delovni čas: Ponedeljek – petek: 07 – 15
Obseg dela: Preskuševalni laboratorij je usposobljen za meritve hrupa v okolju in meritve emisij iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naročanje

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da ima ob dogovorjenem času vse pripravljeno za meritev. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.

Obveznosti stranke

Naročnik meritev je dolžan zagotoviti v času izvajanja meritev polno delovanje vira (vir hrupa ali vir emisij), dostop do merilnih mest .
Stanje preglednih mest Stranka poskrbi, da je v času meritev omogočen varen in ustrezen dostop do segmentov, ki se kontrolirajo oziroma merijo.

Garancija preskuševalnega laboratorija

Preskuševalni laboratorij jamči za rezultate svojega dela ob zaključku meritev pod pogojem, da stranka zagotovi opredeljene pogoje.
Plačevanje Preskuševalni laboratorij po zaključku meritev izstavi račun, ki ga stranka plača v roku 15 dni po izstavitvi, če ni drugače dogovorjeno.

Zaupnost

Če bi preskuševalni laboratorij nameraval objaviti posamezne informacije, je o tem predhodno dolžan obvestiti naročnika. Vse informacije, razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali ki so dogovorjene med naročnikom in preskuševalnim laboratorijem, se štejejo za pravno zaščitene informacije.
Vse osebje preskuševalnega laboratorija družbe KOMPLAST d.o.o. se pisno s podpisom »Izjave o varovanju tajnosti informacij strank in zaščito lastniških pravic strank« obveže, da ne bo zlorabljajo teh informacij in pravic.
Če pravni interes po informacijah in podatkih izkaže inšpekcija, sodišče oziroma drug uradni organ v RS, se o posredovanju obvesti naročnika, razen če zakon to izrecno prepoveduje.

Če preskuševalni laboratorij pridobi informacije o naročniku iz drugih virov kot je naročnik, se tudi te informacije štejejo kot zaupne.

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Namen protieksplozijske zaščite je zagotavljanje varovanja pred njo na osnovi sprejetih tehničnih oziroma organizacijskih ukrepov, ki so primerni za vrsto procesa, z upoštevanjem temeljnih načel. Elaborat eksplozijske ogroženosti se mora izdelati v kolikor se z ocenjevanjem tveganja za pojav eksplozijske atmosfere ugotovi, da je le-ta lahko prisotna.

Strokovni sodelavci družbe KOMPLAST vam pripravimo oziroma izvedemo naslednjo dokumentacijo iz področja protieksplozijske zaščite:

DOKUMENTACIJA S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Ocena tveganja pojava eksplozijske atmosfere
Elaborat eksplozijse zaščite
Sodelujemo pri certificiranju elaborata ekspozijske zaščite
Sodelujemo pri certificiranju vgrajene opreme v protieksplozijski zaščiti
Sodelujemo pri certificiranju vzdrževanja
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vgrajene opreme
Izdelamo dokumentacijo za certificiranje vzdrževanja
Izdelave tehnične mape naprave v protieksplozijski izvedbi

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje oseb , ki delajo ali so prisotne v eksplozijsko ogroženih prostorih.

SUPER NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

SVETOVANJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

RECENZIJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSE ZAŠČITE

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje:


  Center za zasebnost

  Osnovni piškotki

  Obvezni piškotki za delovanje spletne strani

  Ne shranjujejo podatkov.

  Google analitike

  Spremljanje obiskov strani

  Anonimno spremljanje obiska strani