Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Radovljica
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
041/663-999 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Gorenjska c. 20, 4240 Radovljica
Kakovost
SIST EN ISO/IEC 17025
SIST EN ISO/IEC 17020
Sodelovanje
Gradimo partnerski odnos
Strokovnost
Vrhunski inženirji

TEHNIŠKA VARNOST

Profesionalen odnos pri
izvajanju strokovnih nalog

Kakovostna in strokovna
izvedba pregledov
in meritev
Pogodbeno izvajanje storitev

TEHNIŠKA VARNOST

Cilj dejavnosti in ukrepov je zagotoviti varnost ljudi, opreme in objektov. Oprema in tehnika, ki jo uporabljamo nam prinaša različna tveganja in nevarnosti, zato morajo lastniki, delodajalci in uporabniki objektov, iz navedenih razlogov izvesti spodaj zakonsko opredeljene naloge.

ELEKTRO IN STRELOVODNA INSTALACIJA

Pregled in meritve strelovodne instalacije
Pregled in meritve elektro instalacije
Elektro meritve na strojih, napravah in opremi

TERMOGRAFIJA

Termografija objektov
Termografija elektroinstalacij
Termografija delovne opreme

DVIGALA

Pregled dvigal (osebnih in tovornih)

KONTROLNI ORGAN

Splošno

V okviru delovanja akreditiranega kontrolnega organa izvaja družba KOMPLAST d.o.o. Ljubljana naslednjo storitev:
• akreditacijska listina SA: K-046:
• pregledi dvigal;

Naročanje storitev

Povpraševanje po naših storitvah se lahko izvede preko:
• telefona: (01) 360 18 30
• faksa: (01) 360 18 50
• e-maila: info@komplast.si
• osebno na izpostavi družbe:
• SEDEŽ DRUŽBE: Tržaška cesta 511; delovni čas: od ponedeljka do petka od 07:00 do 15:00
• PE MURSKA SOBOTA, Bakovska 5, Murska Sobota
• PE GORENJSKA, Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica

Pogoji in način sklenitve sodelovanja

Odločitev o izvedljivosti storitve poda tehnični vodja kontrolnega organa. Pred začetkom izvedbe storitve naročnik in izvajalec storitve določita medsebojne pravice in obveznosti.

Izvedba storitve in sistem kakovosti

Osnovo sistema kakovosti v družbi predstavlja poslovnik kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020.

Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti, odgovornosti in pooblastila v družbi. V poslovniku so opisani procesni pristop k zagotavljanju kakovosti, posamezne aktivnosti in medsebojne komunikacije, tako da preprečujemo nastanek sistemskih neskladnosti oziroma hitro ukrepamo v primeru odstopanja od zahtev. Vsak zaposleni sprejema odgovornost za kakovost poslovanja družbe na svojem področju ter prispeva k izboljšavam poslovanja v celoti. Glavni poudarek je na kakovosti izvedbe storitev.

Naša družba na področju kontrolnega organa ne sodeluje s podpogodbeniki.

Kontrolni organ razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebje kontrolnega organa, ki je odgovorno za kontrole, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami, ki jih izvaja. Osebje je sposobno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

Osebje kontrolnega organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje. Kadar skušajo posamezniki vplivati na izvajalca kontrole, ta vljudno zavrne zahtevo. Če se pritisk stopnjuje, prekine delo, se odstrani z mesta izvajanja kontrole ter obvesti direktorja o razlogih za prekinitev.

Roki izvedbe, cena storitev in plačilni pogoji

Vodja kontrolnega organa je odgovoren za pripravo dokumentacije, izvedbo storitve in pravočasno oddajo. Terminski plan za izvedbo kontrol na terenu izdela na podlagi prejetih informacij in trenutnih danih pogojev. Rok izvedbe se dogovori sporazumno in/ali v okviru pogodbe.

Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev na dan podpisa pogodbe. Zadnji veljaven cenik storitev je na vpogled na sedežu družbe. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Za določeno konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi.

Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku.

Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 15 dni, razen če v pogodbi določeno drugače.

Pritožbe in prizivi

Kontrolni organ ( v nadaljnem besedilu: KO) zagotavlja naročnikom postopkov kontrol, možnost da na enostaven pravočasen način oddajo pritožbo ali priziv. Stranke se s postopkom procesa obravnave pritožb in prizivov lahko seznanijo na spletni strani družbe KOMPLAST d.o.o. Namen tega postopka je reševanje spornih vprašanj v okviru standarda SIST ISO/IEC 17020
in postopkov KO, prav tako lahko na osnovi tega pride do izboljšave izvajanja zahtev standarda, merilnih postopkov, usposobljenosti osebja in opreme.

Pritožba: izraz nezadovoljstva, podan akreditiranemu organu s strani katere koli osebe ali organizacije, nanaša se na aktivnost akreditiranega organa.

Priziv: zahteva stranke, naslovljena na akreditiran organ, za ponovni pregled o sprejeti odločitvi, ki se nanaša na končni rezultat kontrole.

Splošno

KO sprejema in obravnava samo pritožbe/prizive strank, ki se nanašajo na storitve opravljene v KO.
Razlogi so lahko: odnos do stranke, kakovost storitve, slabo opravljeno delo, slabo opravljena kontrola, rezultati kontrole in delovanje sistema kakovosti. Stranka lahko pritožbo poda pisno ali ustno tehničnem vodji KO ali njegovemu namestniku.
Izvajanje
Zaradi nepristranskosti sprejema, obravnave in odločitve o pritožbi oziroma prizivu, le te obravnava druga oseba, ki je izvajala samo kontrolo. S tem ukrepom se eliminirajo morebitni diskriminatorni ukrepi.
Tehnični vodja področja KO ali namestnik sprejme stranko, ki ima pritožbo. Po uvodnem razgovoru ponudi stranki, da vzrok pritožbe zapiše na obrazec PRITOŽBE IN PRIZIVI in ga podpiše. Obrazec lahko izpolni tudi vodja KO, ni pa obvezno, da se stranka podpiše.
V situacijah, ko komunicira s stranko, mora tisti, ki komunicira, strogo spoštovati pravila obnašanja,
da vedno ostane miren, da dovoli stranki govoriti in jo ne prekinja z vprašanji, da mu ne ugovarja in do nje ni aroganten, da jo posluša, vendar brez emocij in se ne zagovarja, da pridobi čim več podatkov, da pritožbo priziv ne vzame kot stvar časti, da ne krivi drugih niti ne razpravlja kdo je kriv, da povzame razgovor in se prepriča, če je vse prav razumel. Po zbranih podatkih mora stvar raziskati, sprejeti rešitev in o statusu stranko obvestiti v roku 30 dni če je le mogoče (vedno pisno). Vse odločitve o pritožbah in prizivih mora sprejeti, pregledati in odobriti oseba kontrolnega organa, ki ni vključena v prvotne aktivnosti kontrole. Vsako pritožbo ali priziv je potrebno rešiti tako, da se v največji možni meri zadovolji stranko.
Zapisi se po rešitvi hranijo v registratorju, ki se nahaja v KO pri tehničnem vodji področja KO.

Pogoji poslovanja

Delovni čas Ponedeljek – petek: 07 – 15
Obseg dela Kontrolni organ je usposobljen za kontrole dvigal.

Naročanje

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da ima ob dogovorjenem času vse pripravljeno za kontrolo. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.

Obveznosti stranke

Naročnik kontrole je dolžan zagotoviti v času izvajanja kontrole: serviserja, tehnično dokumentacijo in varen dostop do dvigala.

Stanje preglednih mest

Stranka poskrbi, da je v času kontrole omogočen varen in ustrezen dostop do segmentov, ki se kontrolirajo oziroma merijo.

Garancija Kontrolnega organa

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku kontrole pod pogojem, da stranka zagotovi opredeljene pogoje.

Plačevanje

Kontrolni organ po zaključku kontrole izstavi račun, ki ga stranka plača v roku 15 dni po izstavitvi, če ni drugače dogovorjeno.

Zaupnost

Če bi Kontrolni organ nameraval objaviti posamezne informacije, je o tem predhodno dolžan obvestiti naročnika. Vse informacije, razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali ki so dogovorjene med naročnikom in KO, se štejejo za pravno zaščitene informacije.
Vse osebje KO družbe KOMPLAST d.o.o. se pisno s podpisom »Izjave o varovanju tajnosti informacij strank in zaščito lastniških pravic strank« obveže, da ne bo zlorabljajo teh informacij in pravic.
Če pravni interes po informacijah in podatkih izkaže inšpekcija, sodišče oziroma drug uradni organ v RS, se o posredovanju obvesti naročnika, razen če zakon to izrecno prepoveduje.
Če KO pridobi informacije o naročniku iz drugih virov kot je naročnik, se tudi te informacije štejejo kot zaupne.

SKLADIŠČNI REGALI

Pregled skladiščnih regalov

ZAKLONIŠČA

Pregled zaklonišč in zaklonilnikov

V obliki pogodbenega sodelovanja je možen prenos z zakonom predpisanih nalog na družbo KOMPLAST d.o.o.. V tem primeru skrbimo in odgovarjamo za ustrezno in pravočasno izvedbo zakonsko predpisanih nalog – ukrepov.

Kontakt:

Tajništvo:

01/360-18-30
01/360-18-54

Pošlji povpraševanje: