Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
01/360-18-30 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Tržaška 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
02/522-19-74 | 051/330-209 Pon - Pet 07:00 - 15:00 Bakovska 5, 9000 Murska Sobota

Izšla je nova Uredba o hrupu v okolju

Sprejeta je bila nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS, št. 43/2018).

Predlagana uredba prenaša v pravni red RS prilogo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (Priloga II  k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 25. 6.2002),zadnjič spremenjeno z direktivo Komisije o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa(2015/996, 19. 5.2015) v skladu z direktivo s katero so določene začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve (2002/49/ES).

Področje  mejnih  vrednosti  kazalcev  hrupa  v  okolju  je  trenutno  urejeno  v  Uredbi  o  mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. To uredbo je bilo treba spremeniti zaradi sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), s katerimi so bile opuščene določbe, ki so Ministrstvu za okolje in prostor omogočale izdajo posebnih dovoljenj za čezmerne obremenitve okolja, te pa so se uporabljale tudi za čezmerno obremenjevanje s hrupom v obratovanju gradbišč. Takšna ureditev se je izkazala za neučinkovito in je pomenila administrativno oviro oz. obremenitev, saj bi bilo treba v Sloveniji izdajati posebna dovoljenja za veliko število gradbišč. Nova ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi.

Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe  varstva  pred  hrupom,  ocenjevanje  kazalcev  hrupa,  podrobnejšo  vsebino  vloge  za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja  virov  hrupa,  vsebino  ocene  obremenjenosti  okolja  s hrupom in začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.

 

Komisija za preprečevanje korupcije ugotavlja, da predlogi sprememb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  ne zadostijo zahtevam po transparentnosti postopka priprave predpisa, njihovi jasnosti, natančnosti, določnosti in kakovosti.

https://www.kpk-rs.si/2018/03/28/postopek-spreminjanja-uredbe-o-mejnih-vrednostih-kazalcev-hrupa-v-okolju-ne-sledi-javnemu-interesu-in-ustavni-pravici-do-zdravega-zivljenjskega-okolja-primer-slabe-prakse-zakonodajnega-postopka/

 

Mnenje o novi uredbi na valu 202:

https://val202.rtvslo.si/2018/06/vroci-mikrofon-136/

Hrup v naravnem okolju